Revolte Adviesbureau

Revolte, omwenteling; verandering is onontkoombaar. In de naam willen wij tot uitdrukking brengen dat men zich niet van de veranderingen moet afwenden, maar die moet weten te hanteren.

De wereld is in beweging; nieuwe economie, internet, e-commerce, spanningen op de arbeidsmarkt, privatisering van overheidsdiensten, verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen. De veranderingen lijken soms meer revolutionair te zijn dan evolutionair.

Revolte Adviesbureau staat midden in de veranderingen met beide benen op de grond en wil ďrevolutiesĒ tot beheerste ontwikkeling maken gericht op de kerndoelen van de organisatie. Revolte is het adviesbureau van drs. J.H. van der Veen .

Specialisatie in Pensioenfondsen

Pensioenfondsen staan sinds lange tijd centraal in de activiteiten van Van der Veen. Zo was hij enkele jaren directeur van een groot pensioenfonds (>Ä15 miljard), hij is mede verantwoordelijk geweest voor het vormgeven van de CEM benchmark voor de uitvoeringskosten van pensioenbeheer (zie apart hoofdstuk CEM) en is bij een aantal projecten betrokken geweest, onder andere op het gebied van vermogensbeheer.

Het Nieuwe FinanciŽle Toetsingskader (nFTK)

De invoering van het nFTK betekent dat de besluitvorming van het bestuur aan de hand van de werkelijke en verwachte resultaten van de portefeuille, en van de ontwikkelingen in de rentestand op de verplichtingen met regelmaat leiden tot herbeoordeling van de situatie. De manier waarop dit beslissingsproces wordt gestructureerd heeft zelf weer invloed op de reserveringssystematiek van het pensioenfonds. Waar de ALM studie tot nu toe vooral een eenmalige invloed had op de bepaling van het strategisch beleid, betekent een "intern model" dat na de ALM studie en het erop aansluitende "interne model" steeds meegewogen moeten worden in e besluitvorming van het bestuur. De besluitvormingsprocedures moeten hierop aangepast worden wil het bestuur zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen en zijn aansprakelijkheid beperken. In het vormgeven van een goed besluitvormingsproces voor het bestuur komen vraagstukken van pensioenbestuur (pension fund governance) administratieve organisatie, ALM en vermogensbeheer bij elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak, waarbij het onderscheid tussen "besturen" en "beheren" centraal staat.

Herstructurering Vermogensbeheer

De kleinere institutionele belegger wordt geconfronteerd met moeilijke beleggingsomstandigheden. Vaak heeft men door middel van een algemeen mandaat het vermogensbeheer uit handen gegeven. Veel besturen ervaren tegenwoordig dat dit een gevoel geeft van vrij grote afstand. Met name het toezicht op de vermogensbeheerder en ophet gevoerde beleid wordt als problematisch ervaren.

Een oplossing is de rol van de vermogensbeheerder op te splitsen in een adviserende en coŲrdinerende rol namens de institutionele belegger (de Fiduciaire Manager) en in uitvoerende beheerstaken per mandaat.De Fiduciaire Manager treedt op namens de belegger ten opzichte van de uitvoerende vermogensbeheerders (asset managers). Dit geeft meer stuurmogelijkheden, maar vereist ook een extra goede Administratieve Organisatie. Ook de aansturing van de Fiduciaire Manager moet goed worden geregeld. Revolte kiest voor risicogerichte aansturing waarbij zowel het absolute (of marktrisico) risico als het relatieve risico (vaak ďactieve risicoĒ genoemd) volop aandacht krijgen. De toepassing van de informatie ratio om de drempelwaarde van prestatie fees te bepalen kan als vernieuwend worden aangemerkt.

Revolte heeft grondige ervaring opgedaan bij het vorm geven van deze rol van Fiduciaire Manager vanuit het perspectief van de institutionele belegger. (Revolte beschikt over een goed uitgewerkte blauwdruk van de bijbehorende Administratieve Organisatie.) Maar eveneens met vanuit het perspectief van de vermogensbeheerder die zich wil transformeren van een traditionele "balanced manager" tot een dienstverlener die in opdracht van de institutionele belegger een optimum zoekt van zelf doen en uitbesteden. Dit heeft forse consequenties voor risicomanagement en rapportage. Met name de benadering meer...

Uitbesteden

Uitbesteden is vrij gewoon voor pensioenfondsen. Een groot aantal fondsen heeft zowel het pensioenbeheer als het vermogensbeheer uitbesteed aan gespecialiseerde uitvoeringsorganisaties. Nog te gemakkelijk worden overigens beide activiteiten aan dezelfde organisatie uitbesteed. Er is veel te zeggen voor een zelfstandige benadering van het uitbesteden van deze twee hoofdactiviteiten van het pensioenfonds. Prestatieovereenkomsten vormen een belangrijk onderdeel van de uitbesteding. Bij het vormgeven ervan moet wel goed in het oog worden gehouden hoe de relatie is tussen pensioenfonds en uitvoeringsorganisatie. meer..

Interim Management/ Project Management

De brede ervaring als manager en projectleider betekent een grote inzetbaarheid. De kern van de ervaring ligt echter in de financiŽle dienstverlening, met name verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Maar ook buiten deze sectoren zijn verschillende projecten uitgevoerd.

Second-Opinion IT projecten

Geen enkele ondernemer koopt machines als hij er niet zeker is dat ze bijdragen aan het succes van de onderneming. Bij IT projecten komt het echter regelmatig voor dat men zich achteraf afvraagt wat het nu heeft opgeleverd.

Directies zijn verantwoordelijk voor vaak omvangrijke IT-projecten, waarbij men volledig afhankelijk is van de projectorganisatie. Met name middelgrote organisaties hebben vaak slechts een beperkte staf, waardoor men voor IT projecten volledig afhankelijk is van de projectorganisatie. Als directie en stuurgroepvoorzitter is men echter wel verantwoordelijk en moet men de plannen en rapporten beoordelen en toetsen aan de bedrijfsdoelstellingen. Het is daarbij volkomen normaal als men zich dan wel een onzeker voelt ten opzichte van de ingehuurde specialisten.

In zo'n situatie kan een "second-opinion" van een onafhankelijke derde zinvol zijn.

Revolte heeft de kennis en achtergrond om IT plannen en voorstellen te beoordelen ten opzichte van de strategie en de financiŽle mogelijkheden van het bedrijf. Revolte biedt de mogelijkheid om incidenteel of voor de duur van het project "over de schouder van de directie" mee te kijken. De voorstellen en plannen worden daarbij getoetst aan het geformuleerde bedrijfsbeleid/ ondernemingsplan. Hierbij kiest Revolte nadrukkelijk voor een onafhankelijk positie, zowel t.o.v. de directie als t.o.v. de projectorganisatie. Dit betekent dat de plannen van de directie even kritisch beoordeeld zullen worden als de voorstellen van de projectorganisatie.

Voor de eerste beoordeling wordt een standaard werkwijze gevolgd. Daarna wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald of en zo ja op welke wijze de samenwerking zal worden voortgezet. meer...

Informatieplanning

Hoewel dit begrip in de "hypes" van tegenwoordig al weer ouderwets is, is Revolte van mening dat informatie planning evenals financiŽle planning blijvend een belangrijk beleidsterrein voor de onderneming is.

Informatie technologie is gewoon toepasbare techniek die moet bijdragen aan het resultaat van de onderneming. Het is daarbij van belang de kern van de IT investeringen op die plaatsen/ functies van de organisatie te richten waar de verdiencapaciteit ligt.

De consequenties zijn dat de functies waar de IT investeringen traditioneel naar toe gaan minder zullen krijgen. Voor deze activiteiten geldt: "goed is goed genoeg". Voor de speerpunten is het van belang zo snel mogelijk die functies realiseren die een voorwaarde zijn voor het succes. Gerealiseerd met praktische oplossingen die in eerste instantie vooral functioneel zijn. Er moet direct mee verdiend worden.

Om deze plannen vervolgens te realiseren is een bedrijfs- en informatiearchitectuur nodig die de voorwaarden schept waarbinnen de doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt. Deze architectuur is de structuurschets waarbinnen nieuwe ontwikkelingen moeten passen en waarbij bestaande oplossingen geleidelijk passend gemaakt worden..

Geen bedrijf kan het zich veroorloven gedurende lange tijd de markt niet te volgen. Alle inspanningen richten op een nieuwe architectuur betekent waarschijnlijk het verlies van het bestaansrecht in de markt. Daarom kiest Revolte voor een pragmatische benadering binnen een totaalconcept, de informatie architectuur.
Haalbaarheid en functionaliteit staan daarbij voorop.